VIDEOS

Ilham Aliyev opened Shamkir branch of “Azerkhalcha” OJSC